EduCare

Klientské číslo   Heslo  

Kreditní systém

Novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních


Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

Mezi jednu ze změn, které tato novela zákona přinesla, patří zrušení Hlavy VI – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, kdy oprávnění vykonávat příslušné zdravotnické povolání bez odborného dohledu již není podmiňováno získáním osvědčení.

Zároveň s tím se ruší kreditní systém spjatý s vydáváním osvědčení. Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává však zachována.

Doklady o absolvování vzdělávacích aktivitách budou nadále vydávány pro potřebu dokládání celoživotního vzdělávání (především zaměstnavateli v rámci plnění povinnosti celoživotního vzdělávání).

Více informací naleznete na stránkách MZ ČR (www.mzcr.cz) a NCO NZO (www.nconzo.cz).

© 2021 EduCare | Realizace: netidea.cz