EduCare

Klientské číslo   Heslo  

Informace o akcích/platbách

PLATBA

Platbu provádějte bankovním převodem, složenkou či vkladem na náš účet č. 2000274086/2010:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Upozorňujeme, že platba na místě není možná.

 


PŘIHLÁŠKY
 
Veškeré přihlášky podané elektronicky prostřednictvím těchto stránek jsou závazné. Podáním přihlášky stvrzujete, že jste se seznámil/a s našimi obchodními podmínkami včetně podmínek pro možnost zrušení přihlášky a storno poplatků, a že s nimi souhlasíte.
 
Odeslání přihlášky na akci je uzavřením smlouvy podle příslušného ustanovení obchodního zákona.
 
PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ ÚČASTI
Každé zrušení účasti s předstihem oznamte písemně (e-mailem, smskou nebo poštou), umožníte tak účast dalším zájemcům.
 
Při písemném stornu přihlášky nejpozději 10 dní před konáním akce bude kurzovné vráceno v plné výši, nedojde-li k dohodě o změně termínu akce. Při písemném stornu přihlášky nejpozději 6 dní před konáním akce bude vráceno kurzovné ve výši 50 %, nedojde-li k dohodě o změně termínu akce.
Při pozdějším stornu nebo při neúčasti na akci se kurzovné nevrací, objednavatel hradí plnou cenu akce.
 
O přijetí a akceptování zprávy o zrušení přihlášky dle výše uvedených pravidel je vždy klient informován sekretariátem EduCare, tzn. obdrží  potvrzení o zrušení přihlášky (e-mailem, smskou nebo poštou). V případě, že potvrzení o zrušení neobdržíte, nebyla vaše zpráva EduCare doručena a nemůže být proto akceptována. 
 

FAKTURA/DAŇOVÝ DOKLAD

Pokud žádáte vystavená faktury či daňového dokladu, věnujte prosím pozornost vyplnění údajů pro jejich vystavení, u daňového dokladu tzn. IČO, příp. DIČ, název a adresa osoby (fyzické či právnické), která doklad uplatní ve svém účetnictví. Pokud údaje nevyplníte, není možné Vám doklad vystavit.

Pozn. Daňový doklad neslouží jako potvrzení o Vaší platbě - je určen pro uplatnění v účetnictví.

 


 MOBILNÍ AKCE

 

Zaujala vás naše vzdělávací akce, ale máte to do Plzně daleko?

Akce označené symbolem autíčka  je možné uskutečnit v místě vašeho pracoviště. Pokud budete mít zájem uspořádat akci pro vaše zaměstnance, příp. se domluvíte s kolegy a kolegyněmi, přijedeme za vámi.

Pošlete nám název akce a vámi navrhovaný termín (alespoň 1 měsíc před plánovanou akcí) na naši e–mailovou adresu ieducare@ieducare.com. Ozveme se Vám a pošleme bližší informace. U každé akce je třeba zajistit určený minimální počet účastníků (uvedeno u každé akce), vyšší počet je po domluvě možný.

 


 

VYSTAVENÍ DUPLIKÁTU DOKLADŮ

Z důvodu rostoucích požadavků na dodatečné vystavení dokladů (tzn. po termínu konání akce) a tím nárůstu nákladů, zavádíme od 4.5.2007 následující poplatky:

 • vystavení duplikátu potvrzení o účasti (včetně oprav, které nebyly způsobeny chybou našich pracovníků - např. chybně zadané jméno či datum narození při registraci) – 40,-
 • vystavení duplikátu daňového dokladu nebo daňového dokladu na základě žádosti doručené po termínu konání akce – 30,-

Postup při žádosti o dodatečné vystavení dokladu

 1. Zašlete platbu v uvedené výši na náš účet č. 2000274086/2010, Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1. Jako variabilní symbol uveďte Vaše klientské číslo.
 2. Jako specifický symbol uveďte kód akce, za kterou požadujete dodatečné vystavení dokladu.
 3. E-mailem na ieducare@ieducare.com či smskou na 736 469 652 zašlete:
  a. Vaše jméno, příjmení, klientské číslo,
  b. informaci, o jaký doklad se jedná (potvrzení o účasti, daňový doklad),
  c. informaci, za kterou akci,
  d. adresu, kam má být doklad zaslán.
 4. Doklad Vám bude zaslán po dohledání Vaší platby.

UZNÁNÍ KREDITŮ

Naše vzdělávací akce mají uvedené profese, pro které je doporučujeme. Pro tyto profese žádáme o udělení kreditů Profesní a odborovou unii zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska se sídlem v Brně. Kredity budou proto uznávány, jak nám potvrdilo vedení NCO NZO v Brně, všem zdravotnických profesím, které jsou u akce vyjmenovány (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, záchranář, nutriční terapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, atd.) - viz zákon č. 96/2004 Sb. a vyhláška č. 423/2004 Sb. § 2, písm. d). Dále žádáme o souhlasné stanovisko Českou asociaci sester.

 


 AUTOMATICKÉ PŘIŘAZOVÁNÍ PLATEB

Přiřazování jednotlivých plateb k přihláškám je prováděno automaticky (počítačem) na základě uvedeného variabilního a specifického symbolu u plateb došlých na náš bankovní účet. Proto prosíme při platbě vždy uvádějte jako VARIABILNÍ SYMBOL Vaše klientské číslo (6 číslic)jako SPECIFICKÝ SYMBOL číslo, které je uvedeno u přihlášky v kolonce „Specifický symbol“ (při přihlášení na jednu akci to je kód akce, na kterou se hlásíte (6 číslic), při přihlášení více akcí najednou je specifický symbol vygenerován a má 7 číslic). Platby s neúplným VS nebo SS je nutno přiřazovat ručně, což způsobuje časový posun mezi zasláním platby a jejím připsáním k Vaší přihlášce (standardně to trvá 3 pracovní dny). Platby bez VS a SS nelze přiřadit.

© 2021 EduCare | Realizace: netidea.cz